شنبه 5 فروردین 1402

چارچوب محصول

- ویژه -spot_img

این گیاه نیز مانند دیگر گیاهان دارای یک تصویر سیستماتیک می باشد. عوامل چارچوب تولید به وسيله نسبت گیاه به واحد سطح، تعداد شاخه ها، تعداد خورجین  کلزا به شاخه، تعداد دانه به خورجین و نیز میانگین وزن دانه تعیین می شود. وظيفه بالا بردن اجزای محصول بر عهده روش های اصلاحی و روش های تولید است. در سال ۱۹۸۴ کاهش محصول به خاطر نامناسب بودن تعداد خورجین در گیاه و در منطقه (شلزویک، هول اشتاین – آلمان) بوده است.

در سال ۱۹۸۸ محصول این منطقه به ۵ تن در هکتار رسید که در این رابطه عامل محدود کننده بیشتر میزان پایین ماده خشک بوده است، البته در این مورد اندازه بذر نیز نقش مهمی در میزان محصول ایفا می کند، عوامل مناسب و مؤثر می تواند میزان محصول را تا ۵ تن و با بیشتر افزایش دهد. برای این منظور باید تعداد خورجین ها بیش از ۵۵۰۰ عدد در متر مربع باشد. در تراکم خوب کلزا بعد از گلدهی، باید تعداد خورجین ها بیشتر از برگ ها باشند.

البته قدرت تولید شاخه های جانبی در تولید و ساخت دانه هم عامل مهمی در تثبیت میزان محصول به حساب می آید. معمولا یک گیاه خوب رشد کرده کلزا دارای ۷ تا ۱۰ شاخه جانبی و در یک تراکم مناسب، باید تعداد شاخه های جانبی نیز ۴۰۰ تا ۵۰۰ عدد در متر مربع باشند. در کشت های دیرتر از موعد مقرر و در پاییز تولید شاخه های جانبی کاهش می یابد. در رقم های امروزی بیشتر محصول از شاخه های اصلی و بعد از شاخه های فرعی در ترتیب اول حاصل می شود.

در کشت های متراکم محصول از ترتیب دوم حاصل می شود که بی اهمیت است. تعداد خورجین ها در ساقه اصلی حتی الامکان باید ۵۰-۴۰ تا ۶۰ عدد و در شاخه های کلزا به شاخه، تعداد دانه به خورجین و نیز میانگین وزن دانه تعیین می شود. وظیفه بالابردن اجزای محصول بر عهده روش های اصلاحی و روش های تولید است. در سال ۱۹۸۴ کاهش محصول به خاطر نامناسب بودن تعداد خورجین در گیاه و در منطقه (شلزویک، هول اشتاین – آلمان) بوده است.

در سال ۱۹۸۸ محصول این منطقه به ۵ تن در هکتار رسید که در این رابطه عامل محدود کننده بیشتر میزان پایین ماده خشک بوده است. البته در این مورد اندازه بذر نیز نقش مهمی در میزان محصول ایفا می کند. عوامل مناسب و مؤثر می تواند میزان محصول را تا ۵ تن و یا بیشتر افزایش دهد. برای این منظور باید تعداد خورجین ها بیش از ۵۵۰۰ عدد در متر مربع باشد.

در تراکم خوب کلزا بعد از گلدهی، باید تعداد خورجین ها بیشتر از برگ ها باشند. البته قدرت تولید شاخه های جانبی در تولید و ساخت دانه هم عامل مهمی در تثبیت میزان محصول به حساب می آید. معمولا یک گیاه خوب رشد کرده کلزا دارای ۷ تا ۱۰ شاخه جانبی و در یک تراکم مناسب، باید تعداد شاخه های جانبی نیز ۴۰۰ تا ۵۰۰ عدد در متر مربع باشد. در کشت های دیرتر از موعد مقرر و در پاییز تولید شاخه های جانبی کاهش می یابد.

در رقم های امروزی بیشتر محصول از شاخه های اصلی و بعد از شاخه های فرعی در ترتیب اول حاصل می شود. در کشت های متراکم محصول از ترتیب دوم حاصل می شود که بی اهمیت است. تعداد خورجین ها در ساقه اصلی حتی الامکان باید ۵۰-۴۰ تا ۶۰ عدد و در شاخه های  کلزا فرعی از ترتیب دوم تا ۳۰ خورجین باشد. اصولا برای تولید محصول بیشتر لازم است گیاه برای رشد و نمو خود جای کافی در مزرعه داشته باشد. تعداد دانه های خورجین شاخه های اصلی نسبت به شاخه های فرعی تا ۳۰ عدد بیشتر است.

کلزای خوب رشد کرده دو تا سه هزار دانه و با ۱۲ تا ۱۸ گرم دانه تولید می کند. البته تعداد دانه در خورجین ها با یکدیگر متفاوت است. در کشت های متراکم در ترتیب دوم در شاخه های فرعی دانه های کمتری ساخته می شود. در مجموع اگر اجزای تشکیل دهنده محصول مناسب باشد، امکان تولید محصول بیشتر وجود دارد. شرایط خوب رشد و نمو در پاییز قبل از زمستان در تولید محصول نقش مهمی دارد.

1 2 چارچوب محصول
2 2 چارچوب محصول

منبع:کتاب کلزا (کاشت، داشت، برداشت)

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید