شنبه 12 آذر 1401

مبارزه با علف هاي هرز در کشت کلزا

- ویژه -spot_img

یکی از مهمترین عوامل در افزایش تولید کلزا مبارزه با علف هاي هرز در کشت کلزا می باشد. این گیاهان که اغلب با کلزا هم خانواده اند در طول دوره ي رشد با گیاه کلزا رقابت تنگاتنگی انجام داده و به صورت معنی داري بر عملکرد کلزا موثرند. همچنین در زمان برداشت مشکل جدي ایجاد می کنند زیرا در زمان رسیدن بذور کلزا، علف هاي هرز به صورت خیس و نارس در سطح مزرعه پراکنده اند و ادوات برداشت را با مشکل مواجه می کنند و اغلب راننده ي کمباین مجبور به پیاده شدن و رفع گرفتگی چرخ دنده هاي قسمت جلوي کمباین می گردد. در بیشتر مزارع سلمک، تاج خروس، اویارسلام، سوروف، تربچه وحشی، یولاف وحشی و خرفه علف هاي هرز کلزا هستند که با انجام وجین دستی و یا کولتیواتور زدن و یا هرس هاي گردان باید با آن ها مبارزه کرد. انجام مبارزه شیمیایی همراه با مبارزه مکانیکی می تواند موفقیت را افزایش دهد. معمولاً پس از شخم و قبل از کاشت مقدار 2/5 لیتر ترفلان یا تري فلورالین در یک هکتار پخش و بلافاصله به وسیله دیسک با خاك مخلوط می نمایند.

به دلیل رشد آهسته کلزا در مراحل اولیه، مبارزه با علف های هرز ضروری می باشد. عوامل متعددی بر شدت رقابت کلزا و علف های هرز مؤثرند. مهمترین آنها حاصلخیزی، رطوبت، شرایط آب و هوایی منطقه، رقم کلزا، تاریخ کاشت، تراکم و پراکندگی بوته ها در واحد سطح، نوع علف هرز، زمان رویش و تراکم آن می باشد. اصولا خسارت علف های هرزی که زودتر سبز می شوند، نسبت به علف های هرزی که دیرتر رویش می کنند، بیشتر است. میزان خسارت وارده به کلزا تحت تاثیر علف های هرز بسته به نوع علف هرز متفاوت گزارش گردیده است. تراکمی از علف هرز که در آن خسارت اقتصادی حادث می شود بسیار مهم است. این تراکم آستانه اقتصادی نام دارد. آستانه اقتصادی به صورت تراکمی از علف هرز تعریف شده که در آن هزینه کنترل علف هرز معادل سود حاصل از کنترل است. در تداخل کلزا با علف هرز یولاف وحشی، در ۴۰ روز اول از دوره رشد، کاهش عملکرد ۶۱ درصدی گزارش گردیده است. تحت تاثیر تداخل علف هرز چچم ایرانی با کلزا کاهش عملکرد تا ۷۰ درصد را ناشی از کاهش تعداد شاخه های جانبی، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین گزارش کردند. وجود علف های هرز هم خانواده کلزا (تیره شب بو) و به خصوص گونه خردل وحشی، سبب کاهش شدید عملکرد کمی و کیفی می شود. حضور ۱۰ بوته خردل وحشی در هر مترمربع از کشت کلزا، کاهش ۲۰ درصدی عملکرد دانه و حضور ۵ درصدی بذور خردل وحشی در محصول کلزای برداشت شده، بالا رفتن اسید اروسیک و گلیکوزینولات در روغن استحصال شده را به همراه داشت. در مطالعات انجام شده، آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در کلزا، ۳ بوته در مترمربع گزارش شده است. نتایج نشان داده است که به منظور جلوگیری از افت عملکرد بیش از ۱۰ درصد، مزرعه کلزا بایستی تا مرحله ۱۰ برگی و در کشت های زود هنگام تا مرحله ۶ برگی عاری از علف هرز نگه داشته شود.

کنترل علف های هرز

نتایج نشان داده است که از میان علف های هرز موجود در مزارع کلزا حدود ۸۰ درصد علف های هرز یک ساله و بقيه علف های هرز چند ساله می باشند در جداول 1 و 2  به برخی از مهمترین علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در مزرعه کلزا اشاره گردیده است. با توجه به روند رو به گسترش کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا، در سال های اخیر لازم است راهبرد مناسبی برای مدیریت علف های هرز اتخاذ شود.

به منظور کنترل علف های هرز از روش های زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی، شیمیایی و تلفیقی استفاده می شود.

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید