شنبه 12 آذر 1401

بیماری های کشت کلزا

- ویژه -spot_img

از مهمترین بیماری های کشت کلزا می توان به پوسیدگی ساقه، ساق سیاه و آلترناریا اشاره کرد. بر خلاف مناطق شمالی و مناطق سرد کشور، تاکنون بیماری که سبب خسارت در سطح استان و مناطق جنوب گردد، گزارش نگردیده است. با این وجود استفاده از بذر ضد عفونی شده، ارقام مقاوم و نیز روش های به زراعی از جمله تاریخ کاشت مناسب، تراکم مناسب، تناوب زراعی و آیش در کنترل و مبارزه با بیماری های احتمالی قابل توصیه می باشد.

بیماري هاي شایع در کشت کلزا عبارتند از لکه سیاه برگ که لکه هاي سیاه یا قهوه اي روي برگ ها و ساقه ها بوجود می آورد که باید بذر ضدغفونی یا پس از ریزش گلبرگ ها باقارچ کش هاي ایپرودیون و دي کاربوکسمید محلول پاشی بشوند .سفید شدن ساقه یا پوسیدگی ساقه که روي ساقه زخم هایی به رنگ سفید و روي برگ ها به رنگ خاکستري ایجاد می نمایند و از زمان شروع تا پایان گلدهی می توان از سم بنومیل استفاده نمود . در بعضی مناطق سفیدك ، پوسیدگی طوقه و نوعی فساد ریشه ملاحظه شده که زیاد نمی باشد .

در رابطه با بیماري هاي کلزا در جهان عوامل بسیاري قابل طرح می باشد، ولی در ایران با توجه به اینکه این گیاه داراي سابقه کشت طولانی نیست، گسترش و میزان بیماري هاي آن نیز به همان نسبت کم است. لازم به ذکر است اکثر این بیماري ها بسیار محدود و فقط در نقاطی خاص با شرایط خاص دیده شده اند. رایج ترین بیماري هاي کلزا در جهان عبارتند از: آلترناریا، اسکروتینیا، سفیدك دروغی، زنگ سفید، ساق سیاه فیلودي، نماتد کلزا.

جدیدترین‌ها

- ویژه -spot_img

جدیدترین‌ها

ارسال دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفاً نام خود را وارد کنید